ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് വാർഷിക പദ്ധതി 2024-2025 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്ന് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2024 ജൂൺ മാസം 27-ാം തീയതി മുതൽ […]

കന്നുകാലി തീറ്റ കാരണം മരണം സംഭവിച്ചാൽ നിയമനടപടി

*മഹിമ കാലിത്തീറ്റയുടെ ലോഞ്ചിംഗ് നിർവഹിച്ചു തീറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരക്കുറവ് കാരണം കന്നുകാലികൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ കന്നുകാലി തീറ്റ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമം ഉടൻ നിലവിൽ വരും. കേരളത്തിൽ […]

സംസ്ഥാന ക്ഷിരകർഷക സംഗമം പടവ് 2024 ഇടുക്കിയിൽ നടക്കും

സംസ്ഥാന ക്ഷിരകർഷക സംഗമം പടവ് 2024 ഇടുക്കിയിൽ നടക്കും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ക്ഷീരകർഷക സംഗമം ഈ വർഷം ഇടുക്കി […]

ബജറ്റ് 2024-25 ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

1. 1,38,655 കോടി രൂപ വരവും 1,84,327 കോടി രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ്. 2. റവന്യൂ കമ്മി 27,846 കോടി രൂപ (സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര […]

മലബാറിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ

കേരളത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകരും സഹകരണ സംഘടനയായ മലബാർ റീജിയണൽ മിൽക്ക് യൂണിയനും അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയില്‍ നിന്നാണ് ചോളം, നേപ്പിയര്‍ ഗ്രാസ്, സൈലേജ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നത്. കർണാടകയിൽ നിന്ന് […]

ജന്തുക്ഷേമ അവാർഡ്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 2022-23 വർഷത്തിൽ മികച്ച ജന്തുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തെരുവിൽ പാർക്കുന്നതും അനാഥരുമായ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, പരിചരണം ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ […]

പരിശീലന പരിപാടി

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് നവംബർ മാസം 25 മുതൽ 30 വരെയുള്ള 5 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പശു പരിപാലനം […]

പരിശീലന പരിപാടി

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് നവംബർ മാസം 22 മുതൽ 27 വരെയുള്ള 5 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പശു പരിപാലനം […]

മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 പ്രകാരം മിൽക്ക്‌ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി (MSDP) നടപ്പിലാക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒക്ടോബർ 16 വരെ […]