ശുദ്ധമായ പാലുൽപാദനം എങ്ങനെ -രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു

തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള ക്ഷീരപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് 2023 ഫെബ്രുവരി 20, 21 തീയതികളിൽ “ശുദ്ധമായ പാലുൽപാദനം” എന്ന വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ […]

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജന്തു ക്ഷേമ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

പൊതുജനങ്ങൾ, പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഉടമകൾ, ഡോഗ് ബ്രീഡേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയവർക്കായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 19 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ തമ്പാനൂർ എസ് എസ് കോവിൽ […]

പേവിഷബാധാ വിമുക്ത കേരളം

  വളർത്തുനായ്ക്കളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വാക്ലിനേഷൻ നൽകി ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബ‍ർ വരെ വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം പേവിഷപ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് നൽകി. കൂടാതെ നായ്ക്കളിൽ […]

ക്ഷീരകര്‍ഷകർക്ക് 2022-23 വർഷത്തെ മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ് – വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷീരമേഖലയിൽ നിലവിൽ 8 ലക്ഷം കർഷക കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ മിക്കവരും തന്നെ ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്നവരാണ്. സ്ഥല പരിമിതി, തീറ്റപ്പുല്ലിന്റെ ദൗർലഭ്യം, വർദ്ധിച്ചു […]

അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 25

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ ക്ഷീരശ്രീ പോർട്ടൽ മുഖേനയുള്ള കർഷക രജിസ്ട്രേഷന്റെ അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 25 വരെ നീട്ടി.

ആഫ്രിക്കൻ സൈൻ ഫീവർ

  പന്നികളെ ബാധിയ്ക്കുന്ന മാരകവും അതിസാംക്രമികവുമായ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നി പനി അഥവാ ആഫ്രിക്കൻ സൈൻ ഫീവർ. എന്നാൽ മനുഷ്യരിലോ പന്നികളൊഴികെയുള്ള മറ്റു ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളിലോ […]