നാലാം നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി

നാലാം നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമവും സാമൂഹിക പുരോഗതിയും […]

Bird flu: Study team submits report to Govt

പക്ഷിപ്പനി: പഠന സംഘം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

പക്ഷിപ്പനി: പഠന സംഘം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പക്ഷിപ്പനി സംബന്ധിച്ചു പഠനം നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സംഘം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ […]

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് വാർഷിക പദ്ധതി 2024-2025 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്ന് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2024 ജൂൺ മാസം 27-ാം തീയതി മുതൽ […]

Technological advancement in the dairy sector should be made beneficial to the farmers as well

ഐഡിഎഫ് ഏഷ്യാ പസഫിക് റീജനൽ ഡെയറി കോൺഫറൻസിന് തുടക്കമായി

ഐഡിഎഫ് ഏഷ്യാ പസഫിക് റീജനൽ ഡെയറി കോൺഫറൻസിന് തുടക്കമായി ക്ഷീരമേഖലയിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം കർഷകർക്ക് കൂടി ഗുണകരമാക്കണം ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറി ഫെഡറേഷൻ (ഐ.ഡി.എഫ്) രാജ്യത്താദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘റീജിയണൽ […]

കന്നുകാലി തീറ്റ കാരണം മരണം സംഭവിച്ചാൽ നിയമനടപടി

*മഹിമ കാലിത്തീറ്റയുടെ ലോഞ്ചിംഗ് നിർവഹിച്ചു തീറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരക്കുറവ് കാരണം കന്നുകാലികൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ കന്നുകാലി തീറ്റ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമം ഉടൻ നിലവിൽ വരും. കേരളത്തിൽ […]

Kepco products now reach the masses faster

കെപ്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനി അതിവേഗം ജനങ്ങളിലേക്ക്

കെപ്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനി അതിവേഗം ജനങ്ങളിലേക്ക് കേരള സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന കോർപറേഷന്റെ ചിക്കൻ, മുട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ സുലഭമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 3 പുത്തൻ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കി. […]

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് […]

Ksheera Sahakari Award : 2023-24

ക്ഷീര സഹകാരി അവാർഡ് : 2023-24

ക്ഷീര സഹകാരി അവാർഡ് : 2023-24         ക്ഷീരോല്പാദന രംഗത്തെ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാന […]

സംസ്ഥാന ക്ഷിരകർഷക സംഗമം പടവ് 2024 ഇടുക്കിയിൽ നടക്കും

സംസ്ഥാന ക്ഷിരകർഷക സംഗമം പടവ് 2024 ഇടുക്കിയിൽ നടക്കും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ക്ഷീരകർഷക സംഗമം ഈ വർഷം ഇടുക്കി […]