പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ: 501, അഞ്ചാം നില, അനെക്സ് II
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനതപുരം ഫോൺ : 0471 2335366
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9400008700
ഇമെയിൽ: min.ahd@kerala.gov.in
അശോക
ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്
നന്ദൻകോട്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471 23112326
നന്ദനം
ശ്രീനഗർ- 97,
നീരാവിൽ
പെരിനാട് പി.ഒ,
കൊല്ലം

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അനിൽ ഗോപിനാഥ് 0471-2518321 9447367201
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ.ആർ.എസ്. ബിമൽ 0471-2517232 9447500767
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സുനിൽകുമാർ എം 0471-2517222 9995887381
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സൂര്യ സി.തെങ്ങമം 0471-2517086 8907282417
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.എസ് ബിജു 0471-2518343 9447496995
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പി.എൻ. മുരളീധരൻ 0471-2518745 9447083997
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഷക്കൂർ 0471-2518309 9446101289
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.മനില കെ.എസ്. 0471-2518989 9744087748
പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ.സന്ദീപ് എസ് 0471-2335366 9645088334
അഡീഷണൽ പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ.ശാലിനി എസ്. നായർ 91 474 291 4659 80754 40420

വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. പി എൻ മുരളീധരൻ
അസ്സിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
മൊബൈൽ: 9447083997
ഇ-മെയിൽ. muralipn9447@gmail.com
അപ്പെലേറ്റ് അതോറിറ്റി ശ്രീമതി. സൂര്യ സി. തെങ്ങമം
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
മൊബൈൽ: 8907282417
ഇ-മെയിൽ. ahddadps@gmail.com