ക്രമ നമ്പര്‍  തിയതി  വിഷയം  രേഖ 
1 02-03-2023 കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടി ക്രമവും കാര്യ നിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ 304-ാം ചട്ട പ്രകാരം ബഹു.മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും മൃഗശാലയും വകുപ്പുമന്ത്രി 01.03.2023-ൽ മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ.വി.കെ. പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി /mr-v-k-prashant-mla/