ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മാതൃഭൂമി
2 01-06-2022 ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
3 02-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
7 03-06-2022 ജനയുഗം 
8 07-06-2022 മലയാള മനോരമ 
9 09-06-2022 കേരളകൗമുദി
10 13-09-2022 മാതൃഭൂമി
11 11-10-2022 മലയാള മനോരമ 
12  11-10-2022  മാതൃഭൂമി 
13  12-10-2022  മലയാള മനോരമ 
14  12-10-2022  മാതൃഭൂമി 
15  12-10-2022  ജനയുഗം 
16  1 മാതൃഭൂമി 
17 03-09-2022 ജനയുഗം 
18 05-09-2022 ചന്ദ്രിക 
19 16-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
20 16-09-2022 ദേശാഭിമാനി